Build Your Own Smoothie
Strawberries ....16 oz $3.50  plus tax
Pineapples.......20 oz $4.50 plus tax
Peaches...........20 oz $4.50 plus tax
Bananas.........  32 oz $6.50 plus tax
Coconut.............   "      "
Papaya..............."       "